рух відродження галичини 
Забули пароль?
 

Реєстрація

Членство

Положення про членство у ГО « Рух відродження Галичини » (РВГ)

I. Загальні Положення
Положення про членство в громадському об’єднанні «Рух відродження Галичини» (надалі – ГО РВГ) розроблене у відповідності до Статуту ГО РВГ, визначає порядок набуття та припинення членства в ГО РВГ.
Структура ГО РВГ є дворівневою – членство в Громадському об’єднанні та вільний рух симпатиків організації.
Керівним органом ГО РВГ є Президія, яка обирається на загальних зборах членами організації.
Засідання Президії проводиться не рідше, ніж раз на місяць, збори членів ГО РВГ – не рідше, ніж раз на квартал.
Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Президії.
 
Стаття 1. Членство в ГО РВГ
1.1. Будь-яка фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства, без будь-якого обмеження щодо національності та віросповідання, приналежності до гендерно-соціальних груп, освітнього рівня), яка досягла 18-ти річного віку може стати Членом ГО РВГ.
1.2. Для отримання статусу Члена ГО РВГ фізична особа має ознайомитися та визнати Статут і Положення ГО РВГ, подати до Президії заяву встановленого зразка з усіма додатками.
1.3. Члени ГО РВГ мають рівні права та обов’язки (крім тих, щодо яких виникатимуть обмеження), визначені Статутом та Положеннями ГО РВГ.
1.4. Членство в ГО РВГ є добровільним.
1.5. Члени ГО РВГ можуть бути членами інших громадських об'єднань.
1.6. Члени ГО РВГ не можуть бути членами політичних партій (але такими можуть бути симпатики Організації)
1.7. Всі без виключення фізичні особи, які мають дійсний статус членства в ГО РВГ мають право виступати з пропозиціями винесення на обговорення Президії або Загальними зборами питань, пов’язаних з діяльністю ГО РВГ. Також, вони мають право приймати участь у їх обговоренні, давати свої пояснення та аргументування щодо необхідності їх прийняття.
 
Стаття 2. Права та обов’язки членів Організації
2.1. Члени Організації, якщо інше не передбачено Статутом та/або Положеннями Організації, мають право:
2.1.1. Обирати та бути обраними до складу Президії та керівних органів;
2.1.2. Брати участь у заходах Організації;
2.1.3. Вносити пропозиції в керівні органи Організації;
2.1.4. Звертатися до Організації за сприянням в захисті своїх прав та інтересів;
2.1.5. Одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Організації;
2.1.6. Брати участь в голосуваннях, пов’язаних з Організацією;
2.1.7. Звертатися із запитами до керівних органів Організації;
2.1.8. Вільно виходити з Організації;
2.1.9. Одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами управління Організації;
2.1.10. Вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації;
2.1.11. Члени Організації також можуть мати (чи набувати) інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Організації, рішеннями Загальних зборів;
2.1.12. Проводити пошук спонсорів, меценатів та відповідних, до Ідеї, Програми організації, грантів;
2.1.13 Отримувати на свій запит інформацію про використання коштів Організації.

2.2. Члени Організації, якщо інше не передбачено Статутом та/або Положеннями Організації, зобов’язані:
2.2.1. Дотримуватися положень Статуту і домагатись виконання взятих на себе доручених завдань чи функцій, а також програми Організації;
2.2.2. Брати участь у заходах, що проводяться Організацією;
2.2.3. Пропагувати ідею та завдання Організації;
2.2.4. Виконувати рішення Загальних зборів та інших керівних органів Організації;
2.2.5. Коректно вести себе на засіданнях Організації;
2.2.6. Не допускати дій, що завдають шкоди Організації, дбати про її авторитет;
2.2.7. Сплачувати членські внески.
 
Стаття 3. Права та обов’язки симпатиків Організації
3.1. Симпатики Організації, якщо інше не передбачено Статутом та/або Положеннями Організації, мають право:
3.1.1. Брати участь на заходах Організації;
3.1.2. Одержувати інформацію про діяльність Організації;
3.1.3. Надавати добровільну інформаційну підтримку Організації в справі популяризації ідей «Рух відродження Галичини»;
3.1.4. Надавати благодійну допомогу, меценатство Організації, у будь-якій легальній формі меценатської діяльності.
3.1.5. Симпатиками Організації можуть бути як фізичні особи (державні службовці, викладачі, судді, адвокати, науковці, політичні або громадські діячі) так і юридичні особи, колективи чи числені громади (колективи громадських організацій, трудові колективи, творчі колективи; політичні партії, інші юридичні суб’єкти), які визнані такими, згідно чинного законодавства України.
3.1.6. Симпатики Організації не мають права голосу.

Стаття 4 Порядок прийняття до Організації
4.1. Прийняття у Члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви заявника (фізичної особи, яка виявила бажання вступити до Організації) на ім'я Президента Президії Організації.
4.2. До заяви додається заповнена анкета щодо особистої інформації, актуальна фотографія, скан-копії діючих паспортів.
4.3. Заява за встановленою формою з доданими документами надсилається рекомендованим листом до Організації або надається до Президії особисто або подається у передбачені Президією пункти подання заяв, що знаходяться у інших містах. Для прискорення розгляду заяви заявник може додатково надіслати заповнену заяву електронною поштою.
4.4. Усі питання, пов'язані з прийняттям до Організації, вирішуються  Президією чи (в окремих випадках) на Загальних зборах Організації шляхом голосування простою більшістю голосів.
4.5. Президія приймає рішення про прийняття або відмову у прийнятті до Організації у місячний термін з дати подання заяви до Організації.
4.6. Рішення Президії про відмову у прийнятті до Організації має бути мотивованим. Рішення Президії є остаточним та оскарженню не підлягає.
4.7. Якщо Загальні збори прийняли рішення про внесення членами організації вступних внесків, то рішення про прийом у члени Організації набуває чинності після сплати членом вступного внеску. Розмір вступного внеску затверджує Президія Організації.
4.8. Після винесення  Президією рішення про прийняття особи до складу Членів Організації, новому Члену Організації видається посвідчення (картка) члена організації. Форма та зміст посвідчення (картки) члена організації затверджується Президією.
4.9. У випадку втрати посвідчення (картки) Члену Організації, за його письмовою заявою, видається дублікат посвідчення (картки) з відміткою «Дублікат».

Стаття 5. Облік Членів
5.1. Облік Членів Організації здійснюється Секретарем Президії, кандидатура якого затверджується Президентом Президії за поданням не менше двох членів керівного органу.
 
Стаття 6. Припинення членства в Організації
6.1. Членство в Організації припиняється у випадках:
6.1.1. Добровільного дострокового припинення членства в Організації;
6.1.2. Виключення з Організації;
6.1.3. Автоматичного припинення членства в Організації ( ліквідації юридичної особи; визнання члена Організації недієздатною особою у встановленому законодавством порядку; смерть члена Організації; реорганізація ГО).
6.2. Добровільне дострокове припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Організації. Рішення Президії у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства вважається дата надходження письмової заяви до Організації.
6.3. У разі добровільного припинення членства в Організації особа має право повторно вступити до Організації на умовах, передбачених Статутом Організації та цим Положенням.
6.4.Члена організації може бути виключено з Організації рішенням Президії за поданням Президента Президії або не менше трьох членів керівного органу, яке може бути зроблено, при наявності однієї з нижче перерахованих підстав:
6.4.1. Виявлення невідповідності члена Організації вимогам щодо членства в організації;
6.4.2. Невиконання Членом Організації статутних обов’язків, в тому числі, порушення Статуту, а також невиконання рішень Президії або порушення правил і норм цього Положення.
6.4.3. Вчинення Членом Організації дій, що суперечать статутним завданням Організації та істотно погіршують стан Організації, її репутацію або репутацію Членів Організації;
6.5. Рішення про примусове виключення Члена з Організації приймається простою більшістю голосів від загальної кількості членів Президії.
6.6. Виключення члена з Організації позбавляє його права на повторний вступ до Організації протягом 3 (трьох) років.
6.7. Членство в Організації автоматично припиняється у випадках, встановлених Статутом Організації.
6.8. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з Організації або автоматичного припинення членства кошти (у тому числі внески), передані таким членом Організації, поверненню не підлягають.
6.9. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з Організації або автоматичного припинення членства, Президія забезпечує своєчасне внесення відповідних зміни до реєстру членів.
 
Тут же зареєструватись негайно!

yrij.net
© Рух Відродження Галичини